• +359 82 821 136
 • stephanie@mail.bg
 • 17 19-th February Str., entr. A, fl. 3, 7000 Ruse
img

Доклад за прозрачност

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

ЗА 2018 ГОД.

на одиторското дружество "Скриба " ЕООД

  

Настоящият доклад се публикува на основание чл. 62 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Оригиналният документ може да бъде изтеглен от тук:

Оригинален документ

„Скриба” ЕООД е юридическо лице, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон през 2007 година.Дружеството е с основен предмет на дейност извършване на финансов одит на финансови отчети на предприятия по смисъла на Закона за независимия финансов одит. За отчетната 2018 година на основание чл.62 от ЗНФО представя следната информация:

 

Изисквана информация по чл. 62 от ЗНФО

Информация за регистрирания одитор

Стефанка Тодорова Николова

1. Описание на правната и организационна форма и на собствеността на регистрирания одитор

Независимият  финансов одит се извършва чрез предприятие  „Скриба“  ЕООД. В търговският регистър одиторското дружество е регистрирано  с  ЕИК 117688431. Дружеството е със седалище:

Гр. Русе, ул. „19-ти февруари“ № 17,  вх. А ет.3 ап. 9.;

 и адрес за кореспонденция : гр.Русе ул.19-ти февруари” № 17 вх.А ет.3 ап.9

2. Когато одиторското предприятие е част от мрежата – описание на мрежата, юридически и структурни договорености с нея

Одиторското дружество не е част от мрежа.

3. Описание на управленската структура на одиторското дружество

Едноличен собственик и управител на „Скриба“ ЕООД   е Стефанка Тодорова Николова  - д.е.с. и регистриран одитор.

4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството на одиторското предприятие и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране

Едноличния собственик приема вътрешна система за контрол на качеството. Той има правомощията и отговорността за: предложения за промени в самата политика, правила и процедури, организирането на проверки на определени ангажименти, текущото наблюдение върху отделните компоненти на системата, както и за предложения за санкции при неспазването им.

Системата за вътрешен контрол на качеството е създадена, за да гарантира високо качество на одиторските услуги и съблюдаване изискванията на ЗНФО, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти. Системата на вътрешен контрол се базира на пряк и непосредствен контрол върху извършваната дейност от страна на регистрирания одитор. Контролът върху качеството се реализира чрез обучение и поддържане на  квалификацията и изградената система за приемане, продължаване, планиране и изпълнение на одиторските ангажименти.  Системата за вътрешен контрол включва следните процедури и елементи:

Подбор и обучение на персонала – високи изисквания по отношение на вид и степен на образование, компютърни умения, задълбочени познания в областта на счетоводството и одита, както и изисквания за етично поведение и качества за работа в екип. Възприета е политика за встъпително и поддържащо обучение на персонала чрез организиране на вътрешно обучение, посещение на курсове и семинари, абонаменти на периодични специализирани издания и др.

Процедури по приемане и продължаване на одиторския ангажимент – създаване на писмени работни документи а оценка на приемливостта на ангажимента на базата на събрана информация и извършени проучвания.  Анализът на приемливостта се извършва и след приключване на одита при продължаващ ангажимент на база  на информацията от извършените одиторски процедури за разбирането на клиента относно обхвата и целите на одита, извършена смяна на ръководството, евентуални опити за налагане  на ограничения при извършване на одита, промяна в статута и регулаторната рамка и др.

Процедури по качеството на всеки отделен ангажимент – всички извършени процедури, резултатите от процедурите и създадените работни документи се одобряват от регистрирания одитор. Всички работни програми се създават и се  съблюдава тяхното изпълнение от регистрирания одитор.  Регистрираният одитор създава заключителен меморандум относно изпълнението на одита, обобщаване на резултатите и оценка на изпълнението на одита.

5. Дата на провеждане на последната инспекция за гарантиране на качеството съгласно чл. 85 от ЗНФО

Дружеството подлежи на контрол от КПНРО.Последната извършена проверка на качеството на дейността на одиторското дружество е върху определени ангажименти за периода 2013 год.

6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одит през последната финансова година

През 2018 год. е извършен независим  финансов одит на годишния финансов отчет за 2018 год. на следните дружества с дейност от обществен интерес:

 •  „Свинекомплекс Николово“  с. Николово.

7. Описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта. Потвърждение, че през последната финансова година е била извършена вътрешна проверка за спазване на изискванията, свързани с независимостта.

Регистрираният одитор потвърждава, че през последната финансова година са спазени изискванията, свързани с независимостта чрез писмена декларация от участващите в одиторския  ангажимент.

Използваните практики за гарантиране на независимостта на одитора и персонала са следните:

Оценка на независимостта при приемане и продължаване на ангажимента за одит – тази оценка трябва да даде възможност да се гарантира независимостта на одитора и избягване на заплахи на независимостта от финансов или друг характер.

В процеса на изпълнение на одиторските ангажименти се извършват текущи проверки дали не са възникнали обстоятелства, които да водят до нарушаване на принципа на независимостта.

8. Описание на политиката, която регистрираният одитор прилага по отношение на обучението във връзка с продължаващото професионална развитие по чл. 30 от ЗНФО

За периода 2018 година регистрираните одитори на дружеството са участвали  в семинари за квалификация и непрекъснато обучение,в обем превишаващ 40 часа на всеки одитор, съгласно чл.30 от ЗНФО, като посетените курсове и семинари в т.ч. и организирани от  ИДЕС са следните:

От регистрирания одитор Стефанка Николова

 1. 06.07.2018 год. Одиторски доказателства – Комуникация в  одитния процес – манипулиране и противодействие  8 часа
 2. 07.07.2018 год. Правни аспекти на защитата на лични данни в контекста на изискванията на  GDPR  8 часа
 3. 25.10. 2018 год.  Независимост и др. етични изисквания към одитора -  Етичен кодекс, ЗНФО, Регламент 537, МОС  8 часа
 4. 26.10.2018 год. Практически насоки при идентифициране и оценяване на рискове от съществени неправилни отчитания и определяне на подходяща одиторска стратегия в отговор на оценените рискове  МОС 315,330 – 8 часа
 5. 14.01.2019 – 15.01.2019  год.  Нови промени в  МСФО 2018 год. – 2019 год.  МСФО 9 и МСФО 16 12 часа
 6. 04.10.2018 год. – 07.10.2018 год. год. Среща дискусия с дъщерно дружество  Ниш на  Асоциация на счетоводителите и одиторите на  Р. Сърбия  8 часа
 7. 04.12.2018 год. Практическо занятие по консолидация  8 часа
 8. 05.12.2018 год. Годишни корекции на данъчен кредит. Актуални моменти в  ДДС облагането през 2018 год. Очаквани промени в  ЗДДС през 2019 год. 8 часа
 9. 19.12.2018 – 20.12.2018 год.  Акценти в ЗКПО и ЗДДФЛ 16 часа
 10. 21.01.2019 год. Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ 2018 и 2019 год. 8 часа
 11. 30.01.2019 год.  Промени ЗДДС 2019 год. 8 часа
 12. 09.11.2018 год. Отчитане на земеделието. Счетоводни и данъчни аспекти. 8 часа

Общо часове на обучение 108 часа

9. Информация относно базата, въз основа на която се формира възнаграждението на съдружниците за одиторско дружество

Възнаграждението на персонала се определя в съответствие с неговата роля в управлението на дружеството и количеството положен труд.

10. Описание на политиката на регистрираните одитор за ротация на отговорните одитори и служители в съответствие с чл. 65 от ЗНФО

Ротацията на регистрираните одитори извършващи независим финансов одит от името на одиторското дружество на финансов отчет на предприятие от обществен интерес се извършва съгласно изискванията на чл.65 от ЗНФО.

11. Информация относно общия оборот на регистрирания одитор, разпределена по следните категории

- Приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети - индивидуални и консолидирани, на предприятия от обществен интерес

- Приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети индивидуални и консолидирани, на други предприятия

- Приходи от услуги, различни от одита, предоставени на други клиенти

Общия оборот на "Скриба" ООД разпределен по следните категории:

 • Приходи от задължителен одит на ГФО на индивидуални и консолидирани, на предприятия от обществен интерес са 9500,00 лв.
 • Приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети на други предприятия 54400,00 лв.

 

26.04.2019 год.

гр.Русе

ул. „19-ти февруари“ № 17 вх. А

ет. 3 ап.9

Управител:

 Стефанка Тодорова Николова

                                                  регистриран одитор

Copyright 2019. Consult Intellect LTD, All Rights Reserved